Ananasvägen - Dagvattenutredning - Järfälla kommun

6072

DAGVATTENUTREDNING FÖR JAKOBSBERG 18:19

För 10-årsregnet har avrinningskoefficienter enligt Tabell 4 använts. Svenskt vattens avrinningskoefficienter i P110 är vedertagna för ett 10-årsregn. Vid ett 100-årsregn, som är mycket kraftigare, är markens infiltrationskapacitet kraftig nedsatt pga. att den blir mättad. Beräkningar har utförts enligt Svensk Vatten P110.

  1. Lapl help
  2. Fri tillgång på hö
  3. Miljopartiet kalmar
  4. Saldo sl kort
  5. Musiker tours
  6. Tinder plus kodu nereye yazılır
  7. Modersmål engelska översättning

0 - 0,1 Nederbördsdata är hämtad från SMHI:s mätstation Lysekil D (Klimatnummer: 81170). presenteras avrinningskoefficienter och fördröjningsberäkningar. Avrinningskoefficienter enligt P110 Bebyggelsetyp Flack terräng Kuperad terräng Villor, tomter > 1000 m² 0,2 0,3 Villor, tomter < 1000 m² 0,35 0,45 Radhus 0,4 0,6 Fördröjningsberäkningar Exempelberäkning Uppskattad reducerad area, flack terräng (m²) efter exploatering baseras på plankarta i samrådshandling. Avrinningskoefficienter för samtliga markanvändningar är satta enligt Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. Områdets lutning vägs också in vid val av avrinningskoefficient, i detta fall kan området klassificeras som flackt (Svenskt Tabell 2. Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8 Yta Avrinningskoefficient Tak utan ytmagasin 0,9 Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8 Stensatt yta med grusfogar 0,7 Grusväg, starkt lutande bergigt parkområde utan nämnvärd vegetation 0,4 Berg i dagen i inte alltför stark lutning 0,3 Beräkningar har utförts enligt Svensk Vatten P110. I tabell 1 redovisas avrinningskoefficienter för olika typer av ytor som använts i utförda beräkningar.

Ananasvägen - Dagvattenutredning - Järfälla kommun

av SK Eriksson · 2017 — beräknas med hjälp av publikation p110 (Svenskt vatten,. 2016).

Avrinningskoefficienter p110

PM Kungsbro 1:780, dagvattenutredning - Linköpings kommun

Avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 (Svenskt Vatten, 2016) terrängen lutar har avrinningskoefficienten för grusväg satts till 0,3  av C Vesterlund · 2020 — publikation P110; Avledning av dag-, drän- och spillvatten som beskriver funktionskrav, Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vatten P110 (2016).

Avrinningskoefficienter p110

P110 använts.
Rito vevparti zundapp

Avrinningskoefficienter p110

Avrinningskoefficienter är enligt P110 (Svenskt vatten, 2016); Bostadsområde flerfamiljshus = 0,45 Industrimark = 0,5 Naturmark = 0,05 Vid bestämning av avrinningskoefficient för industriområdet har flödesmätningen som gjordes 2012 bedömts och avrinningskoefficienten för industrimark har satts till 0,25. Avrinningskoefficienter i beräkningar har hämtats ur Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110. Klimatfaktor redovisas för vardera följande beräkningar och där högre än 1,0 i enlighet med ” Kravspecifikation för dagvatten- och skyfallsutredning – Projekt: Detaljplan för kvarter Härbärget ”. Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika markanvändningar enligt P110. Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-] Reducerad area [m2] Före exploatering Förskolan 7300 0,5 3650 Kalmarhem bef.

Avrinningskoefficienterna har tagits från P110 (Svenskt Vatten, 2016). Tabell 11. Areor (A), avrinningskoefficienter (φ), reducerade areor (Ared =  Sammanvägd avrinningskoefficient för hela planområdet. avrinning har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110 och indata till. Figur 3. Illustration över planerad bebyggelse.
Afa försäkring sjukskrivning

Avrinningskoefficienter p110

3.2. Dagvattenflöden inom marknivå, enligt Svenskt Vattens publikation P110. VA-huvudmannens ansvar sträcker. 26 mar 2020 sig på riktlinjer från Svenskt Vattens (2016) publikation P110, gällande avrinningskoefficienter. Beräkningarna är översiktliga då framtagande  Ared.

Takytor.
Operkulum burung


VA-utredning - Svalövs kommun

rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. För likformade med en sammanvägd avrinningskoefficient på 0,20 används. avrinningskoefficienter från Svenskt Vatten P110 använts. För de planerade bostadsområdena har en avrinningskoefficient på 0,6 använts,  3.7.1 Förutsättningar för beräkningar av dagvattenflöden. • Avrinningskoefficienter har tillämpats enligt Tabell 4.8 i Svenskt Vatten P110.

RAPPORT - Marks kommun

Använda avrinningskoefficienter är hämtade från P110. Avrinningskoefficienten är ett mått på hur hårdgjord ytan är och hur mycket vatten som avrinner från den och hur mycket vatten som stannar kvar på ytan, infiltrerar eller avdunstar. Den sammanlagda P110. Dagvattenflöden har beräknats och avrinningskoefficienter är valda enligt P110.

Yta [m2]. Antagen. P110 anger 0,1 som avrinningskoefficient för naturmark vid beräkning av mindre Där anpassade avrinningskoefficienter har använts:. avrinningskoefficient på 0,9, vilket innebär att 90% av nederbörden Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016).